பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம்

எங்கள் இறைவா! உன்னையே நாங்கள் வணங்குகின்றோம். மேலும் உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகின்றோம். எங்களுக்கு நீ நேரான வழியை காண்பிதருள்வாயாக! (அல்குர் ஆன்-1:4-5)

Ayyampet ALEEM

Abdul Aleem.
Ayyampet.
aleem_beatz@yahoo.com


Sunday, December 6, 2020

குர்ஆனில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

குர்ஆனில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நரகங்களின் பெயர்கள்?

*1. ஜஹன்னம்*
 (52:13)*

*2. ளலா*
 (70:15)*

*3. ஹுதமா*
 (104:4,5 )*

*4. ஸகர்* 
( 54:48,  74:26, 27, 42)*

*5.ஜஹீம்* 
( 69:31)*

*6. ஹாவியா* 
(101:9)*


//*நரகவாசிகளுக்கு வழங்கப்படும் உணவு வகைகள் யாவை?*//

*1. கொதிக்கும்* : 
( 6:70, 10:4, 37:67, 38:57)*

*2. சீழ்* ( சலம்)
 ( 14:16,17, 38:57, 69:36, 78:25 )*

*3. ஸக்கூம் மரம்*
 ( 37:62, 44:43 to 46, 56:52,53 )*

*4. முள்மரம்* 
( 88:6 )*

//*நரகத்தில் இருக்கும் ஸக்கும் மரத்தின் பாளை எதனுடைய வடிவில் இருக்கும்?*//

*ஷைத்தானின் தலைகளைப் போல் இருக்கும்!*
( 37:65 )*


//*நகரவாசிகளை வானவர்கள் எதைக்கொண்டு அடிப்பார்கள்?*//

*இரும்பு சம்மட்டியால் அடிப்பார்கள்*! 
(22:21)*


//*நரகவாசிகளின் ஆடைகள் யாவை?*//

*1. நெருப்பினால் ஆன ஆடை*
 ( 22:19)*

*2. நெருப்பினால் ஆன விரிப்பு* 
( 7:41)*

*3. நெருப்பினால் ஆன போர்வை*
 ( 7:41)*


//*நரகத்திற்கு எத்தனை வாசல்கள் இருக்கும்?*//

*7 வாசல்கள் இருக்கும்* 
( 15:44 )*

//*நரகவாசிகளை வானவர்கள் எத்தனை முழம் உள்ள சங்கிலியால் கட்டுவார்கள்?*//

*70 முழம் உள்ள சங்கிலியால் கட்டுவார்கள்*
 ( 69:32 )*


//*சபிக்கப்பட்ட மரம் எது?*//

*கள்ளி மரம் ( 17:60 )*

*ஸஹிஹீல் புகாரி* :
 4716*


//*நரகத்தின் எரிபொருட்கள் யாவை?*//

*1. மனிதர்களும், கற்களும்* ( 2:24 )*

*2. மனிதர்களும்,  ஜின்களும்* 
( 22:98,  72:15 )*


//*18. நரகத்தின் பொறுப்புதாரியான வானவரின் பெயர் என்ன ?*//

*மாலிக்*
( 43:77 )*


//*19. பெருமையடிப்போர் நரகம் செல்வார்கள் என அல்லாஹ் எந்த வசனம் மூலம் எச்சரிக்கிறான்?*//

*( 16:29,  39:72,  40:75,76 46:20 )*

//*ஸகர் எனும் நரகத்திற்கு எத்தனை வானவர்கள் காவல் இருப்பார்கள்?*//

*19 வானவர்கள்*
 ( 74:30 )*


//*நரகத்தை யாரைக்கொண்டு நிரப்புவதாக அல்லாஹ் கூறுகிறான்?*//

*மனிதர்களைக் கொண்டும், ஜின்களைக்கொண்டும்*
( 32:13 )*

//*ஸகர்* என்ற நரகத்தின் தன்மை யாது?//

*தொழாதவன்,  ஏழைகளுக்கு உணவளிக்காதவன் இவர்களின் உடல்களில் பட்டு அவர்களின் உருவத்தை மாற்றிவிடும்!*
( 74:26 to 29,  74:42 to 44 )*


//*ஹாவியா என்ற நரகத்தின் தன்மை யாது?//

*கடுமையான சூடேற்றப்பட்ட நரக நெருப்பாகும்*
( 101:9 to 11 )

*" ஹுதமா "* என்ற நரகத்தின் தன்மை யாது?

*உடலில்பட்டவுடன் நேராகச்சென்று இதயத்தை தாக்கும்!*
 ( 104.5.6.7)
———————-

*ஏகத்துவம்*

No comments:

Post a Comment