பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம்

எங்கள் இறைவா! உன்னையே நாங்கள் வணங்குகின்றோம். மேலும் உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகின்றோம். எங்களுக்கு நீ நேரான வழியை காண்பிதருள்வாயாக! (அல்குர் ஆன்-1:4-5)

Ayyampet ALEEM

Abdul Aleem.
Ayyampet.
aleem_beatz@yahoo.com


Monday, December 28, 2020

அல்குர்ஆன் - 43

*💐அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்💐*

*📖அல்குர்ஆன்*
                     *வசனமும்📖*
                                  ⤵️
           *📖இறங்கியதற்க்கான*
                             *காரணங்களும்📖*

                    *✍🏻....தொடர் : { 43 }*
                           
*☄️கொள்கை*
         *விளக்கங்கள் பற்றி*
            *இறங்கிய வசனங்கள்{ 05 }*

*☄️நேர்வழியைக் கொடுக்க*
                *நபியாலும் முடியாது☄️*

*إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ*

_*🍃(நபியே!) நீர் விரும்பியோரை உம்மால் நேர்வழியில் செலுத்த முடியாது! மாறாக, தான் நாடியோருக்கு அல்லாஹ் நேர்வழி காட்டுகிறான். அவன் நேர்வழி பெற்றோரை நன்கறிந்தவன்.*_

    *📖அல்குர்ஆன் 28:56📖*

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ اﻟﻴﻤﺎﻥ، ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﺷﻌﻴﺐ، ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮﻱ، *ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﻗﺎﻝ: ﻟﻤﺎ ﺣﻀﺮﺕ ﺃﺑﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻮﻓﺎﺓ، ﺟﺎءﻩ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻮﺟﺪ ﻋﻨﺪﻩ ﺃﺑﺎ ﺟﻬﻞ، ﻭﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺃﻣﻴﺔ ﺑﻦ اﻟﻤﻐﻴﺮﺓ، ﻓﻘﺎﻝ: " §ﺃﻱ ﻋﻢ ﻗﻞ: ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ اﻟﻠﻪ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﺣﺎﺝ ﻟﻚ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ " ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺟﻬﻞ، ﻭﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺃﻣﻴﺔ: ﺃﺗﺮﻏﺐ ﻋﻦ ﻣﻠﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ؟ ﻓﻠﻢ ﻳﺰﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ -[113]-، ﻭﻳﻌﻴﺪاﻧﻪ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ، ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﻛﻠﻤﻬﻢ: ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ، ﻭﺃﺑﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ اﻟﻠﻪ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «ﻭاﻟﻠﻪ ﻷﺳﺘﻐﻔﺮﻥ ﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﻚ» ﻓﺄﻧﺰﻝ اﻟﻠﻪ: {ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﻭاﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻐﻔﺮﻭا ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﻴﻦ} [اﻟﺘﻮﺑﺔ: 113] ﻭﺃﻧﺰﻝ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﺮﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: {ﺇﻧﻚ ﻻ ﺗﻬﺪﻱ ﻣﻦ ﺃﺣﺒﺒﺖ ﻭﻟﻜﻦ اﻟﻠﻪ ﻳﻬﺪﻱ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء} [اﻟﻘﺼﺺ: 56] ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ: {ﺃﻭﻟﻲ اﻟﻘﻮﺓ} [اﻟﻘﺼﺺ: 76]: «ﻻ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ اﻟﻌﺼﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎﻝ»، {ﻟﺘﻨﻮء} [اﻟﻘﺼﺺ: 76]: «ﻟﺘﺜﻘﻞ»، {ﻓﺎﺭﻏﺎ} [اﻟﻘﺼﺺ: 10]: «ﺇﻻ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﻣﻮﺳﻰ»، {اﻟﻔﺮﺣﻴﻦ} [اﻟﻘﺼﺺ: 76]: «اﻟﻤﺮﺣﻴﻦ»، {ﻗﺼﻴﻪ} [اﻟﻘﺼﺺ: 11]: «اﺗﺒﻌﻲ ﺃﺛﺮﻩ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺺ اﻟﻜﻼﻡ»، {ﻧﺤﻦ ﻧﻘﺺ ﻋﻠﻴﻚ} [ﻳﻮﺳﻒ: 3]، {ﻋﻦ ﺟﻨﺐ} [اﻟﻘﺼﺺ: 11]: «ﻋﻦ ﺑﻌﺪ، ﻋﻦ ﺟﻨﺎﺑﺔ ﻭاﺣﺪ، ﻭﻋﻦ اﺟﺘﻨﺎﺏ ﺃﻳﻀﺎ»، {ﻳﺒﻄﺶ} [اﻟﻘﺼﺺ: 19]: «ﻭﻳﺒﻄﺶ» {ﻳﺄﺗﻤﺮﻭﻥ} [اﻟﻘﺼﺺ: 20]: «ﻳﺘﺸﺎﻭﺭﻭﻥ، اﻟﻌﺪﻭاﻥ ﻭاﻟﻌﺪاء ﻭاﻟﺘﻌﺪﻱ ﻭاﺣﺪ»، {ﺁﻧﺲ} [اﻟﻘﺼﺺ: 29]: " ﺃﺑﺼﺮ. اﻟﺠﺬﻭﺓ: ﻗﻄﻌﺔ ﻏﻠﻴﻈﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺸﺐ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻬﺐ، ﻭاﻟﺸﻬﺎﺏ ﻓﻴﻪ ﻟﻬﺐ، ﻭاﻟﺤﻴﺎﺕ ﺃﺟﻨﺎﺱ، اﻟﺠﺎﻥ ﻭاﻷﻓﺎﻋﻲ ﻭاﻷﺳﺎﻭﺩ "، {ﺭﺩءا} [اﻟﻘﺼﺺ: 34]: «ﻣﻌﻴﻨﺎ»، ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ: «ﻳﺼﺪﻗﻨﻲ» ﻭﻗﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ: {ﺳﻨﺸﺪ} [اﻟﻘﺼﺺ: 35]: " ﺳﻨﻌﻴﻨﻚ، ﻛﻠﻤﺎ ﻋﺰﺯﺕ ﺷﻴﺌﺎ، ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﺖ ﻟﻪ ﻋﻀﺪا ﻣﻘﺒﻮﺣﻴﻦ: ﻣﻬﻠﻜﻴﻦ "، {ﻭﺻﻠﻨﺎ} [اﻟﻘﺼﺺ: 51]: «ﺑﻴﻨﺎﻩ ﻭﺃﺗﻤﻤﻨﺎﻩ»، {ﻳﺠﺒﻰ} [اﻟﻘﺼﺺ: 57]: «ﻳﺠﻠﺐ»، {ﺑﻄﺮﺕ} [اﻟﻘﺼﺺ: 58]: «ﺃﺷﺮﺕ»، {ﻓﻲ ﺃﻣﻬﺎ ﺭﺳﻮﻻ} [اﻟﻘﺼﺺ: 59]: " ﺃﻡ اﻟﻘﺮﻯ: ﻣﻜﺔ ﻭﻣﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ "، {ﺗﻜﻦ} [اﻟﻘﺼﺺ: 69]: " ﺗﺨﻔﻲ، ﺃﻛﻨﻨﺖ اﻟﺸﻲء ﺃﺧﻔﻴﺘﻪ، ﻭﻛﻨﻨﺘﻪ: ﺃﺧﻔﻴﺘﻪ ﻭﺃﻇﻬﺮﺗﻪ ". {ﻭﻳﻜﺄﻥ اﻟﻠﻪ} [اﻟﻘﺼﺺ: 82]: " ﻣﺜﻞ: ﺃﻟﻢ ﺗﺮ ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﻳﺒﺴﻂ اﻟﺮﺯﻕ ﻟﻤﻦ ﻳﺸﺎء ﻭﻳﻘﺪﺭ: ﻳﻮﺳﻊ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻳﻀﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ "*

_முஸய்யப் பின் ஹஸன் (ரலி) கூறியதாவது:_

_*🍃(நபியவர்களின் பெரிய தந்தை) அபூ தாலிப் அவர்களுக்கு மரணவேளை வந்துவிட்டபோது இறைத்தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவரிடம் சென்றார்கள். அங்கே, அவரருகே அபூ ஜஹ்லையும், ‘அப்துல்லாஹ் இப்னு அபீ உமய்யா இப்னி முஃகீரா’வையும் கண்டார்கள். அப்போது நபி(ஸல்) அவர்கள் ‘என் பெரிய தந்தையே! ‘லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் (வணக்கத்திற்குரிய இறைவன் அல்லாஹ்வைத் தவிர வேறுயாருமில்லை)’ என்று சொல்லுங்கள்! இந்த (ஏகத்துவ உறுதிமொழிக்கான) சொல்லை வைத்து நான் உங்களுக்காக அல்லாஹ்விடம் வாதாடுவேன்’ என்று கூறினார்கள்.*_

_*அப்போது அபூ ஜஹ்லும் அப்துல்லாஹ் இப்னு அபீ உமய்யாவும் ‘அபூ தாலிபே! நீங்கள் (உங்கள் தந்தை) அப்துல் முத்தலிபின் மார்க்கத்தையா வெறுத்து ஒதுக்கப்போகிறீர்கள்❓’ என்று கேட்டனர். இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் ஏகத்துவ உறுதிமொழியைக் கூறும்படி அவர்களை வற்புறுத்திக் கொண்டேயிருந்தார்கள். அவ்விருவரும் தாம் முன்பு சொன்னதையே சொல்லி (அவரைத் தடுத்து)க் கொண்டேயிருந்தார்கள். இறுதியில் அபூ தாலிப் கடைசியாக அவர்களிடம் பேசியது, ‘நான் (என் தந்தை) அப்துல் முத்தலிப் மார்க்கத்தில் இருக்கிறேன்’ என்பதாகவே இருந்தது. ‘லாஇலாஹா இல்லல்லாஹ்’ எனும் உறுதிமொழியைச் சொல்ல அவர் மறுத்துவிட்டார்….*_

_*🍃…அபூதாலிப் தொடர்பாக (நபியவர்கள் வருந்தியபோது) அல்லாஹ் ‘(நபியே!) நீர் விரும்பியோரை உம்மால் நேர்வழியில் செலுத்த முடியாது! மாறாக, தான் நாடியோருக்கு அல்லாஹ் நேர்வழி காட்டுகிறான்’ எனும் (28:56) வசனத்தை அருளினான்.*_

     *📚நூல்: புகாரி (4772)📚*

🔜🔜🔜🔜⤵⤵⤵🔜🔜🔜🔜

        *இன்ஷா அல்லாஹ்*
                            ⤵⤵⤵
                          *✍🏼...தொடரும்*

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

No comments:

Post a Comment